Member Area

PHAT DUOC SU

Om Mani Padme Hum

BO TAT DIA TANG

TO DAT MA

HO PHAP

Bài khác

PHAT A DI DA

PHAT THICH CA

BO TAT QUAN THE AM

AM LICH VIET NAM

Lời ngỏ

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 29 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 29

Quán Thế Âm Bồ Tát nghe âm thanh bên ngoài, chẳng chấp Tướng của âm thanh, mà nghe thấy Tánh của âm thanh, Ngài kiến tánh. Vì thế, nói “phản văn, văn tự tánh”. Ngài nghe âm thanh trái ngược chúng ta.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 28 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 28

Tâm là trọn khắp. Chẳng tin thì có thể thí nghiệm, chúng ta mở căng mắt, những gì có thể thấy đều là trọn khắp. Chúng ta thấy gì tức là tâm ta đến nơi đó. Nếu tâm không đến, làm sao quý vị thấy được? Quý vị có thể thấy thì chính là tâm quý vị đạt tới [chỗ đó].

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 27 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 27

Vọng tưởng đã là vọng tưởng, mà vẫn nỗ lực đoạn vọng tưởng, há chẳng phải là trên vọng tưởng lại chồng thêm vọng tưởng, vĩnh viễn chẳng đoạn được!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 26 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 26

Nhìn từ Đâu Suất Thiên, nhân gian chúng ta chỉ sống mấy giờ, đúng là quá đáng thương. Mấy giờ ấy cũng chẳng thật thà! Tranh danh, đoạt lợi, lo được, lo mất! Phải giác ngộ điều này.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 25 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 25

“Một ngàn bảy trăm công án, chỉ cần ông tham thấu một điều, sẽ hoàn toàn thông đạt [mọi công án]. Nếu còn có một công án nào chẳng tham thấu, tức là ông hoàn toàn chẳng thấu triệt gì hết”.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 24 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 24

Tướng suy trong thời Mạt Pháp, chúng sanh bạc phước, Phật cũng không tới, mà Bồ Tát cũng chẳng tới. Do vậy, Phật pháp suy thì hòa hợp Tăng đoàn chẳng có, mỗi người một đạo tràng, đúng là đáng buồn!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 23 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 23

Thật sự phát tâm thì làm như thế nào? Vội vã cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đi thôi, vì sao? Chẳng có phước báo, sẽ chẳng thể độ chúng sanh! Từ kinh luận, chúng ta có thể thấy những chỗ như vậy, đều phải nên biết.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 22 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 22

Nhằm thuận tiện trao đổi ý kiến, thuận tiện giáo hóa chúng sanh, nếu chẳng dùng danh xưng Ta, sẽ chẳng có cách nào dạy người khác. Vì lợi ích chúng sanh, tôi tùy thuận thế gian. Quý vị gọi thứ này là Ta thì tôi cũng nói là Ta!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 21 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 21

Dùng chân tâm để nhìn cảnh giới bên ngoài thì cảnh giới bên ngoài như thế nào? Bất sanh, bất diệt. Vì vậy, trong kinh Pháp Hoa, đức Phật đã dạy: “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ (bất hoại)” (pháp ấy trụ nơi pháp vị, tướng thế gian thường trụ (chẳng hư hoại))

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 20 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 20

Ngài A Nan kết tập di giáo của đức Phật, hoàn toàn nhắc lại lời đức Phật đã dạy trong thuở ấy, chẳng thêm, chẳng bớt, giống hệt như đức Phật đã nói khi trước. Lúc đấy, những người tham dự, đồng thời tham gia kết tập có năm trăm vị A La Hán, chẳng có ai đưa ra ý kiến phản đối thì lúc ấy mới có thể chép xuống.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 19 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển IV – Phần 19

Định có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não, chẳng thể chuyển biến! Tới khi khai trí huệ thì mới được, sẽ chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn, chúng là một, chẳng phải hai!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không