TRÀN LY

 

 

TRÀN LY


Huệ Ấn

***


 Chào cụ Tưởng Vậy.

- Chào chú Ba Gàn.

- Thưa cụ! … Cụ đang xem sách gì đấy ạ?

- Thiền tông đốn ngộ.

- Thưa cụ! … Tu như vậy đến cao nhất là cái gì?

- Không có cái gì gọi là cao nhất.

- Vậy mục đích của pháp tu này ở đâu?

- Ở ngay trong từng phương tiện!

- Làm sao có thể như thế được?

- Có thể được chứ.  Vì niết bàn không phải ở cuối con đường mà chính là con đường!

- Chứ không phải đốn ngộ là không cần tiệm tu mà hoát nhiên đại ngộ?

- Như giọt nước tràn ly!

(Bất Truyền Truyền)