TÂM YẾU

 

TÂM YẾU

Từ Phong

***

 
-  Xin cho biết yếu chỉ của Thiền tông là gì?

-  Chính là Tỉnh Giác.

-  Thế nào là tỉnh giác?

-  Không dính mắc sáu trần gọi là tỉnh.  Mọi sự xảy ra đều biết gọi là  giác.

-  Làm sao đạt được?

-  Nói đạt là vướng mắc.

-  Vậy thì làm sao?

-  Thuận tự nhiên.  Làm mà vẫn “Không”; Tịch mà vẫn “Chiếu”.

-  Còn Tịnh độ tông thì sao?

-  Cũng là Tỉnh Giác.

-  Xin nói rõ!

-  Niệm Phật đều đặn, không mau không chậm và rõ ràng là tỉnh.  Lắng nghe không sót là giác.

-  Vậy Mật thì sao?

-  Cũng Tỉnh Giác

-  Xin giải thích?

-  Miệng niệm chân ngôn rõ ràng không sai sót, tay bắt ấn theo câu chú, bài chú là tỉnh.  Ý không điên đảo, hằng biết, đó gọi là giác.

-  Vậy pháp nào cao, pháp nào thấp.

-  Nói cao thấp ấy là điên đảo.

-  Tại sao?

-  Các pháp vốn bình đẳng, chỉ có căn cơ cao thấp mà thôi.

-  Các tông phái khác ắt phải khác?

-  Mọi tông phái đều khác nhau về hình thức thực hành, nhưng cũng không ngoài Tỉnh Giác.

-  Bây giờ không phải ông, tôi và mọi người đang tỉnh giác sao?

-  Giả cho là thật, vô thường cho là thường, tâm luôn dính mắc với trần cảnh thì sao gọi là tỉnh.  Chân tâm thường hằng chiếu soi vẫn không nhận biết, sao gọi là giác.

-  Vậy nên tu theo pháp môn nào?

-  Pháp môn nào cũng được, tùy theo căn cơ, trình độ, sức khỏe, hoàn cảnh và ý thích …miễn   hợp với mình và tiến bộ là được

-  Ông đã chứng đắc gì chưa?

-  Tuyệt đối không.

-  Làm sao tôi tin được những gì ông nói.

-  Chân lý không nằm trong những lời nói của tôi hay bất cứ của ai.  Hãy tìm kinh sách mà đọc.  Hãy tham vấn với các chư tăng ni, thiện tri thức khác, và sau đó cần nhất là  hãy tự mình tìm lời giải đáp cho chính mình.