Member Area

PHAT DUOC SU

Om Mani Padme Hum

BO TAT DIA TANG

TO DAT MA

HO PHAP

Bài khác

PHAT A DI DA

PHAT THICH CA

BO TAT QUAN THE AM

AM LICH VIET NAM

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 37 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 37

Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật là bậc nhất. Bất luận cầu tiêu tai, trừ chướng, miễn nạn, công đức niệm Phật đều to lớn bậc nhất.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 36 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 36

Chân tâm tại thánh (nơi Phật) chẳng tăng, dẫu đọa trong tam đồ cũng chẳng giảm, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng sanh, chẳng diệt, đó là nhất tâm, đây là nguyên tắc cao nhất trong Phật pháp.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 35 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 35

Nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì chúng ta, oai đức của hết thảy Như Lai trong mười phương gia trì, giúp chúng ta đới nghiệp vãng sanh.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 34 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 34

Niệm cho cái tâm đắc định. Niệm cho hết sạch tất cả hết thảy phân biệt, vọng tưởng, chấp trước, dùng phương pháp niệm kinh [để đạt mục đích ấy].

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 33 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 33

“[kẻ chẳng phát nguyện vãng sanh Cực Lạc] nếu chẳng phải là ngu thì cũng là cuồng”.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 32 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 32

Hễ là cầu pháp ngoài tâm bèn là ngoại đạo. Phật pháp gọi là Nội Học, chúng ta muốn cầu của cải, đức Phật dạy chúng ta, đoạn tâm tham thì của cải trong tự tánh sẽ lưu lộ. Hiện tại của cải trong tự tánh của quý vị chẳng tỏ lộ vì quý vị có tâm tham ngăn lấp, nên của cải trong tự tánh chẳng thể lưu xuất.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 31 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 31

Gặp được [Phật pháp, nhất là pháp môn Tịnh Độ] rất khó khăn. Do vậy, đã gặp thì phải trân quý, quyết định chớ nên hoài nghi Phật pháp!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

 

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 30 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 30

Nay sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần từ sáng đến tối sinh sống, xử sự, đãi người, tiếp vật, chúng ta chỉ dùng chân tâm, thành tâm, đó là xứng tánh khởi tu, chẳng dối gạt chính mình, chẳng lừa bịp người khác.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 29 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 29

Vì thế, đọc kinh chẳng cầu hiểu, lấy niệm kinh làm phương pháp để tu Định. Định là trong tâm chẳng có vọng niệm, khi chúng ta đọc kinh, trong tâm chẳng có vọng tưởng, không khởi niệm nào khác, tâm định nơi kinh.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 28 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 28

Chúng sanh trong mười phương thế giới, trên đến Bồ Tát, dưới đến ác đạo, hễ sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Bồ Tát, có thân tướng giống như A Di Đà Phật.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

 

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 27 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 27

Do chúng ta đới nghiệp vãng sanh, nên công đức của nước nơi ấy có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, phá vô minh, khai phát công đức trong tự tánh. “Trưởng dưỡng chư căn”có ý nghĩa như vậy!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không