Member Area

PHAT DUOC SU

Om Mani Padme Hum

BO TAT DIA TANG

TO DAT MA

HO PHAP

Bài khác

PHAT A DI DA

PHAT THICH CA

BO TAT QUAN THE AM

AM LICH VIET NAM

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 26 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 26

Các đồng tu chúng ta đều biết Tịnh Độ giáo là pháp môn bậc nhất để mười phương ba đời hết thảy chư Phật độ sanh thành Phật, không chỉ là pháp môn bậc nhất để Thích Ca Mâu Ni Phật độ chúng sanh, mà còn là pháp môn bậc nhất để hết thảy chư Phật độ chúng sanh, vô cùng hy hữu!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 25 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 25

Pháp môn [Tịnh Độ] này bất cứ ai cũng đều có thể học, thành tựu trọn chẳng kém Tông Môn và Giáo Hạ, cho nên thật sự là “thỏa thích bổn hoài độ sanh của chư Phật”.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 24 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 24

Do vậy, đối với chuyện đới nghiệp, trong kinh luận đã nhiều lượt nói là “mang theo nghiệp quá khứ”, chẳng phải là mang theo nghiệp hiện tiền, chẳng thể mang theo nghiệp hiện hành, mang theo cựu nghiệp, chẳng mang theo tân nghiệp.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 23 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 23

“Tu” là sửa cho đúng, “Hành” là hành vi sai lầm. Sửa đổi cho đúng các hành vi sai lầm bèn gọi là “tu hành”. Nếu chúng ta một ngày chẳng phát hiện lỗi lầm của chính mình, nói cách khác, quý vị chẳng tu hành ngày đó.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 22 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 22

Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới chỉ có Bồ Tát, nơi ấy không chỉ chẳng có lục đạo, mà chín pháp giới cũng chẳng có, là thế giới thuần túy Bồ Tát.

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 21 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 21

Có khổ bèn mong lạc, nhưng có lạc, ắt phải có khổ. Do vậy, quý vị đừng nghĩ thế giới Cực Lạc rất vui sướng. Nếu quý vị nghĩ như vậy, tức là đã nghĩ lầm, hoàn toàn hiểu lầm mất rồi! Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả thảy đều chẳng có, sẽ là chân lạc, là Cực Lạc!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 20 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 20

Cha mẹ là duyên, thần thức sẵn có là nhân, mượn cha mẹ làm duyên để đến đầu thai, biến thành một người. Biến thành người chính là quả, đã kết thành quả rồi. Trong đời trước, người ấy và cha mẹ có duyên. Nếu chẳng có duyên, thần thức sẽ chẳng thấy cha mẹ.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 19 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 19

Kinh Vô Lượng Thọ ca ngợi A Di Đà Phật “quang trung cực tôn, Phật trung chi vương” (quang minh tôn quý nhất, vua của chư Phật). Thật sự học Phật thông đạt thì không ai chẳng quay về chuyên tu Tịnh Độ, cầu sanh Tịnh Độ.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 18 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 18

Tuy nói “trong hết thảy các pháp môn Đại Thừa, vãng sanh Tịnh Độ là đạo dễ hành”, nhưng người niệm Phật rất đông, rốt cuộc người vãng sanh vẫn là rất hiếm, nguyên nhân ở chỗ nào? Do chúng ta phát tâm niệm Phật không đúng pháp, nên mới tạo thành nông nỗi ấy.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 17 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 17

Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới nhằm thành tựu trí huệ và đức năng của chính mình. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Chính là vì muốn cứu độ chúng sanh khổ nạn trong thế giới này.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 16 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 16

Đối với người vừa qua đời, vì sao nhà Phật có thói quen trong tám tiếng đồng hồ chẳng được đụng chạm người ấy? Sợ người ấy dấy tâm sân khuể. Sân tâm dấy lên sẽ phiền toái to lớn. Nếu một niệm cuối cùng là sân khuể, nhất định đọa vào ác đạo, sân khuể đọa địa ngục!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không