Member Area

PHAT DUOC SU

Om Mani Padme Hum

BO TAT DIA TANG

TO DAT MA

HO PHAP

Bài khác

PHAT A DI DA

PHAT THICH CA

BO TAT QUAN THE AM

AM LICH VIET NAM

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 15 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 15

Chúng ta chưa thoát ly lục đạo luân hồi là đang mơ một giấc mộng lớn, Phật, Bồ Tát trông thấy [phải than thở] oan uổng quá! Chuyện gì cũng đều chẳng có, nhưng do đang mộng nên ngỡ mộng là thật, chẳng biết chính mình đang nằm mộng, giấc mộng ấy càng mộng càng tệ hại hơn, nhân duyên quả báo diễn ra càng thảm thiết hơn!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 14 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 14

Thân thể là chánh báo, biến hóa theo tâm lý và tình tự của chúng ta. Người tuổi cao tâm tình khác với thuở thanh niên và tráng niên. Nếu người già giữ được tâm thái thanh thiếu niên, người ấy sẽ chẳng già!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 13 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 13

Trong Phật pháp, pháp thù thắng bậc nhất là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, pháp môn này quá thù thắng! Rất đáng tiếc là quá ít người biết đến pháp môn thù thắng hy hữu như vậy. Không chỉ người thế gian chẳng biết, mà người tu Phật pháp đã lâu, những vị đại đức xuất gia lẫn tại gia thật sự hiểu rõ cũng chẳng nhiều!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 12 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 12

Nếu kẻ nào nói Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, kẻ đó được gọi là “báng Phật”! Đức Phật chẳng thuyết pháp. Lời này là thật, chẳng giả. Do vậy, sự thuyết pháp của đức Phật thường được nói là “chẳng nói mà nói, nói nhưng chẳng nói” quý vị phải hiểu ý nghĩa này.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 11 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 11

Trên thế giới này, nếu thứ gì quý vị cũng còn so đo, sẽ tạo thành chướng ngại cho việc cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, đối với thế giới này, hãy đừng bận tâm, hãy để mặc nó!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 10 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 10

Kinh Đại Thừa nói Vô Trụ Niết Bàn, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ Niết Bàn. Niết Bàn và sanh tử là do tương đối mà thành lập, chẳng có bên kia, há có bên này? Nhị biên chẳng có, “nhị biên chẳng lập, Trung Đạo chẳng còn”, điều này gọi là “nhập Nhất Chân pháp giới”, thật sự là pháp giới thanh tịnh.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 9 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 9

Chúng ta vãng sanh đến chỗ Ngài, thọ mạng của chúng ta cũng là vô thỉ, vô chung, cũng là thọ mạng vô lượng. Đích xác là trong các thế giới của mười phương chư Phật chẳng tìm được điều này, chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 8 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 8

Phật, các vị đại Bồ Tát, và chúng sanh, rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào? Sai biệt ở ngay chỗ này. Chúng ta cũng rất muốn học, nhưng học chẳng tới. Thật ra, không phải là học chẳng tới, mà do tật cũ chẳng sửa được, mấu chốt ở chỗ này.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 7 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 7

Ngẫu Ích đại sư lại còn nói rất hay: “Có thể vãng sanh hay không được quyết định bởi có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn”.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 6 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 6

Mười pháp giới là phân chia đại lược, phân chia tỉ mỉ thì mỗi chúng sanh là một pháp giới. Hai người quý vị ở cùng một chỗ, đương nhiên là cách nhìn vũ trụ và nhân sinh có những điều giống nhau, có những điều khác nhau, chẳng thể nói là có cách nhìn hoàn toàn giống hệt nhau, chẳng có! Đến khi nào mới hoàn toàn giống nhau? Thành Phật!

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 5 Print

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Quyển V – Phần 5

Quý vị cho quỷ nước để uống, trong miệng quỷ sẽ phun ra lửa. Cùng là một loại vật chất, hoặc là một vật giống nhau, mà người, quỷ, súc sanh nhìn thấy, cảm nhận khác nhau, chẳng phải là cùng một thứ.

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không